Leipzig Chemnitz Thu, 02.12.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
04:00 1:47 05:47 28,90 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 1
05:18 1:07 06:25 19,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
06:20 1:05 07:25 19,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
07:20 1:05 08:25 19,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
08:20 1:05 09:25 19,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
09:20 1:05 10:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
10:20 1:05 11:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
11:20 1:05 12:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
12:20 1:05 13:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
13:20 1:05 14:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
14:20 1:05 15:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
15:20 1:05 16:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
16:20 1:05 17:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
17:20 1:05 18:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
18:20 1:05 19:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
19:20 1:05 20:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
20:20 1:05 21:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
21:20 1:05 22:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
22:20 1:05 23:25 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0
23:37 1:02 00:39 16,50 € Leipzig Hbf Chemnitz Hbf Deutsche Bahn 0